+371 25699906
LV | RU | EN

Международный опыт

 • Европейская Средняя школа дистанционного обучения имеет большой международный опыт. Мы сотрудничаем с крупнейшими и престижными школами дистанционного обучения в Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Испании, Румынии, Болгарии, а также в Литве, Эстонии и Латвии!
 • Европейская Средняя школа дистанционного обучения использует пример финской системы образования, которая названа одной из лучших в мире!

 

 

Европейская Средняя школа дистанционного обучения - Экзаменационный центр ECL!
Европейская Средняя школа дистанционного обучения в сотрудничестве с Международным центром ECL CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES дает возможность получить международно признанный сертификат для обучения и работы.

 

 
Мы являемся членами European Distance and E-Learning Network с 2017 года, что способствует обмену знаниями и опытом среди специалистов в области дистанционного обучения.
 
 
С 2017 года у нас есть соглашение о сотрудничестве с международным Оксфордским учебным колледжем в Великобритании, чтобы наши школьники и другие получили возможность пройти тесты A-levels.
 
 
Обмен опыта между школами с дистанционным обучением в Финляндии, Эстонии, Литве и Латвии в 2015 году, направленный на повышение профессиональных навыков и способностей для учителей и администрации школы.( NPAD 2015/10256)
 
  
Проект Erasmus + (KA1) «Мобильность в обучении в школьном секторе», проект № 20177-1-LV01_KA101-035319 «Наблюдай, учись, реализуй!» с партнерами по проекту из Болгарии, Испании и Румынии.
Цель проекта состояла в том, чтобы получить международный опыт и обменяться примером хорошей практики по улучшению и модернизации дистанционного обучения в электронной среде обучения для научных дисциплин и развитию Европейской средней школы дистанционного обучения.
 
 
Проект «Nordplus Adult» "Improvement of professional skills in teaching natural science subjects based on finding the best practice and acquiring new methods in distance education for adults" Nr. NPAD 2017/10140 был основан на обмене опытом между школами дистанционного образования в Норвегии и Швеции, с акцентом на естественные науки.

 

 

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

   

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 • neformālās izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

 • Projekta koordinators: Laura Lika, kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

«